Kreditora maiņas procesā ir svarīgi, ka tiek pārbaudīts iegūstamā prasījuma drošums, kas nereti var rezultēties ar lielu finanšu risku. Jebkurš kompetents jurists spēs pasargāt Jūsu mantu no nekorekti noformulētiem vai neizdevīgiem cesijas darījumiem. Vērsieties pie mums pēc juridiska rakstura padoma, juridiskiem risinājumiem, palīdzības cesijas līguma sagatavošanā vai citos jautājumos un ļaujiet mums atrisināt Jūsu juridiskās problēmas.

TADEO juristu pulks var Jums palīdzēt ar šādiem juridiskajiem pakalpojumiem:

  • juridiskās konsultācijas cesijas darījumu veikšanai;
  • juridisko palīdzību cesijas darījumu sagatavošanai;
  • Jūsu interešu pārstāvēšanu sarunās ar parādniekiem;
  • prasības pieteikumu sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • interešu pārstāvību tiesvedības procesos;
  • pārstāvību spriedumu izpildes procesā.

Cesija ir darījums, kā rezultātā notiek prasījuma pāreja no viena kreditora citam, proti, notiek kreditora maiņa (kreditors var būt, piemēram, aizdevējs, preču piegādātājs, darbu izpildītājs, kurš nav saņēmis sava prasījuma apmierinājumu).

Cesijas darījuma atšķirība no pārjaunojuma līguma ir tāda, ka ar cesiju netiek pārņemta līgumiskā attiecība, bet tikai un vienīgi prasījuma tiesība. Pārjaunojuma līguma gadījumā viena puse nodod savas, no līguma izrietošās saistības, proti, tiesības un pienākumus kādai citai personai, savukārt, cesijas gadījumā tiek nodota tikai un vienīgi tiesība uz prasījumu.

Par Cesijas priekšmetu var būt dažādi prasījumi, vienalga, vai tie izriet no līguma vai no neatļautas darbības. Tostarp arī tādi, kam vēl nav iestājies termiņš, kā arī nosacīti un pat nākami un nedroši.

Kāpēc nepieciešams juridiskais atbalsts cesijas darījumos?

Jurists sniegs pilnīgu pārskatu par nepieciešamajām darbībām, kādas būs jāveic iegūtā prasījuma atgūšanai, izvērtēs iegūstamā prasījuma drošumu, kas ļaus izvairīties vai būtiski samazinās attiecīgā darījuma finanšu riskus. Jurists atbilstoši Jūsu interesēm sagatavos nepieciešamos līgumus, paziņojumus parādniekam par kreditora maiņu, kā arī, ievērojot iegūtā prasījuma atmaksas termiņus, nodrošinās ar atgūstamā prasījuma saistītās darbības to pilnā apmērā, piemēram, cels tiesā attiecīgas prasības un pārstāvēs Jūsu intereses spriedumu izpildes stadijā. Izvēlieties TADEO pakalpojumus un profesionāli juristi sniegs juridisko palīdzību ar cesijas procesu saistītajos jautājumos!