Ja nepieciešama laulības līguma sagatavošana vai radušās nesaskaņas starp laulātajām pusēm, un nepieciešama juridiska iejaukšanās, izvēlieties profesionālus juristus, kas spēs ātri un kvalitatīvi atrisināt jebkuru situāciju un sniegt juridisko palīdzību.

Mēs, TADEO, piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

  • juridiskās konsultācijas par laulības līgumu, tā sastādīšanas niansēm, kā arī par tā juridiskajām sekām nākotnē;
  • laulības līguma un dokumentu sagatavošanu reģistrācijai;
  • šķiršanās iesnieguma sagatavošana;
  • juridiskās konsultācijas par laulības šķiršanu un ar to saistītajiem jautājumiem (piemēram, mantas sadale, aizgādības un saskarsmes tiesības, u. c.);
  • juridiskā pakalpojumi, sagatavojot tiesai prasības pieteikumus, pārstāvēt Jūsu tiesības tiesvedības procesā un ar tiesas spriedumu izpildi saistītajos jautājumos.

Laulība pēc savas būtības un formas ir līgums, kura ietvaros tiek apvienotas tajā stājušos personu ekonomiskās intereses. Nenoliedzami, ka arī šis līgums, iestājoties zināmiem apstākļiem, ir izbeidzams, vai gadījumos, kad noslēgts prettiesiskā kārtā, atzīstams par neesošu.

Laulāto mantiskās attiecības regulē normatīvie akti, tomēr prakse pierāda, ka normatīvo aktu regulējums ne vienmēr sniedz laulātajiem pilnu skaidrību par to mantiskajām attiecībām, kas nereti rada strīdus un domstarpības, kā arī ilgstošus un dārgus tiesvedības procesus. Lai izvairītos no šādiem strīdiem vai tos maksimāli mazinātu, laulātajiem ir iespējams vienoties par mantiskajām attiecībām, slēdzot rakstveida līgumu.

Laulāto mantisko attiecību noregulējums ar līgumu

Laulības līguma sastādīšana ir pašu laulāto izvēle, un šāda līguma sastādīšana var notikt ne tikai laulības laikā, bet arī pirms laulības slēgšanas. Laulības līguma mērķis ir regulēt laulāto mantiskās attiecības, proti, ar šāda līguma palīdzību laulātie izvairās ne tikai no nākotnē iespējamiem strīdiem par mantas sadali, bet vienlaikus arī nosaka atbildības slieksni, piemēram, ka viens laulātais neatbild par otra laulātā saistībām vai tieši pretēji – šādu atbildību nedalīti uzņemas.

Ņemot vērā, ka laulības līgumi ietekmē laulāto kreditorus, tam ir publisks raksturs, respektīvi, tas ir pakļauts uzskaitei speciālā reģistrā, ko Latvijā uztur un ved Uzņēmumu reģistrs.

Laulības šķiršana vai tās atzīšana par spēkā neesošu

Laulības šķiršana tiesā Latvijā var būt gan vienkāršs un ātrs process, gan sarežģīts un laikietilpīgs, kas saistīts ar dažādu laulāto strīdu risināšanu. Tomēr pat šķietami vienkāršā procesā būtu ieteicams iesaistīt juristu, kurš palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus, lai nākotnē nerastos strīdi par sākotnēji neatrisinātiem vai neizprastiem jautājumiem.

Gadījumos, kad laulātie ir panākuši pilnīgu vienošanos par laulības šķiršanu un to saistītajiem jautājumiem (piemēram, mantas sadali, aizgādības un saskarsmes tiesībām), tad laulības šķiršana notiek ar zvērināta notāra starpniecību, taču arī šādā gadījumā ir vēlams konsultēties ar juristu par nepieciešamo dokumentu un iesniegumu sagatavošanu.

Gadījumos, kad laulātie šādu vienošanos nevar panākt, tad laulības šķiršanas process ir piekritīgs tiesai. Tiesas kompetencē ir arī laulības atzīšana par spēkā neesošu, kad tās slēgšana ir notikusi prettiesiskā kārtā.