Katram uzņēmumam ikdienā nākas saskarties ar dažādiem darījumiem un arī līgumiem. Līgumu sastādīšana var būt laikietilpīga un sarežģīta, tāpēc vienmēr drošākais variants ir uzticēt dažādu darījumu līgumu un dokumentu sagatavošanu sava amata profesionāļiem – juristiem, kuri pārzina visu jomu normatīvos aktus un seko līdz likumu aktualitātēm.

Mēs, TADEO, kā juridiskais birojs piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

 • aizdevuma līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • cesijas līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • darba līguma sastādīšanu un koriģēšanu;
 • faktoringa līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • Force Majeure jeb nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādīšanu saistību izpildes procesā;
 • glabāšanas līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • jebkāda veida pakalpojuma/uzņēmuma līguma, tai skaitā būvniecības līguma, sagatavošanu un koriģēšanu;
 • kredītlīzinga līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • līguma vai līguma daļas apstrīdēšanu;
 • līguma vai līguma daļas atzīšanu par spēkā neesošu;
 • nekustamā īpašuma darījumu līgumu sastādīšanu;
 • nomas un īres līgumu sagatavošanu un koriģēšanu;
 • patapinājuma līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • pārjaunojuma līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • pirkuma līguma, tai skaitā nekustamā īpašuma, sagatavošanu un koriģēšanu;
 • preču pārdošanas līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • preču piegādes līguma sagatavošanu un koriģēšanu;
 • sarunu procedūru vadīšanu starp darījuma partneriem;
 • pārstāvību tiesā.

Kāpēc ir nepieciešams juridiskais atbalsts darījuma līguma izveides un saskaņošanas gaitā?

Lai paredzētu un izvairītos no situācijām, kuras nākotnē uzņēmumam var radīt zaudējumus, būtiski ir līgumi un tajā ietvertie nosacījumi. Juridiski korekti sagatavota vienošanās jeb līgums nosaka ne tikai darījuma summu un izpildes vietu vai veidu, bet arī nosaka līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus, kā arī regulē citus, ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus, kas nākotnē ļauj izvairīties no strīdiem un domstarpībām, kuru pamatā nereti ir nepilnīgi sagatavoti darījumu dokumenti.

Saistību izpildes strīdus gadījumā jurists nodrošina klienta interešu pārstāvību ne tikai tiesvedības procesā, bet arī saziņā ar darījuma partneri, kas būtiski atvieglo uzņēmuma darbību un palīdz efektīvāk pušu starpā pastāvošās domstarpības atrisināt. Izvēlieties TADEO juridiskos pakalpojumus Jūsu uzņēmuma dokumentu un līgumu sakārtošanai!